Pedagogisch beleid

Pedagogisch Beleid

Ons beleid

Bij kinderdagverblijf Mijn Lievelings willen we dat kinderen zich thuis voelen. Ieder kind is uniek. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich op hun eigen manier te ontwikkelen.
Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. We leren de kinderen om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken.
Ze krijgen steeds meer controle over hun eigen lichaam en bewegingen. Wij bieden de kinderen veel bewegingsvrijheid. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Fijn

Duidelijke grenzen

Door regels en duidelijke grenzen te stellen weten kinderen waar ze aan toe zijn. We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine taken te geven, die ze aankunnen, al naar gelang hun ontwikkeling.
Door duidelijke grenzen aan te geven weten kinderen waar ze aan toe zijn. Deze grenzen geven hen de ruimte om zich zelfstandig te gedragen. Ook zorgen grenzen voor veiligheid. Kinderen vinden het heerlijk om verantwoordelijkheden te krijgen. Zelf je jas aan kunnen trekken of kunnen opruimen waarmee je gespeeld hebt geeft al een bepaalde mate van zelfstandigheid aan. Het zelfvertrouwen wordt hierdoor gevoed. Het is belangrijk dat kinderen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid op de juiste wijze begeleid worden door de pedagogisch medewerkers.

Belangrijk

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • stimuleren van zelfstandigheid;
  • ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij kinderen;
  • consequent en toch flexibel opvoeden;
  • bevorderen van ‘lerende’ vaardigheden (taalontwikkeling, motoriek);
  • kinderen leren goed om te gaan met emoties;
  • veel ruimte geven aan creativiteit;
  • altijd uitgaan van de eigen mogelijkheden en inbreng van kinderen;
  • veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden;
  • overbrengen van normen en waarden;
  • tijd en energie steken in rituelen en feesten.

Pedagogisch beleid

Professioneel

Pedagogisch Beleid

Opleidingseisen beroepskrachten

Een personeelslid dat met kinderen werkt, dient minstens een middelbare beroepsopleiding op sociaal-of pedagogisch gebied te hebben afgerond. De meest voorkomende opleiding in de kinderopvang is SPW 3. Er is echter een groot aantal opleidingen dat ook kwalificeert voor de functie van groepsleidster. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt onder meer: onderwijsassistent, kleuterleidster, verpleegkundige en kinderverzorgster.

Jaarlijkse inspectie

GGD

Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit naar de kwaliteit van de kinderopvang. Hiertoe stelt zij een inspectierapport op, die voor iedereen te raadplegen is. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van alle inspectierapporten van Mijn Lievelings.

Overzicht bekijken

Pedagogisch Beleid

Leidster kind ratio

In de Wet Kinderopvang zijn regels beschreven die een basis voor de kwaliteit en de kinderopvang in Nederland waarborgen. Een van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde leidster/kindratio. Dit ratio verschilt per leeftijdsgroep in kinderdagverblijven. Kinderen hebben in de verschillende leeftijdsgroepen een verschillende mate van afhankelijkheid.